Algemene Voorwaarden

Inschrijving

Voor alle activiteiten (ook lezingen!) dient u zich aan te melden. Dat kan door invulling van het inschrijfformulier. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Als een cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst en krijgt u daarvan bericht. Uiterlijk één week voor de geplande (start)datum ontvangt u per mail bericht of de cursus doorgaat. Houd er rekening mee dat deze mail in uw 'ongewenste mail' terecht kan komen.

Tijdig aanmelden

Wij verzoeken u dringend om minimaal twee weken van tevoren in te schrijven. Dit om onnodig annuleren van cursussen te voorkomen.

Betaling

Dit geschiedt door éénmalige machtiging om het bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dit gebeurt vanaf ca. twee weken voor de start van de activiteit. Ook kunt u contant betalen op het kantoor (pinnen is niet mogelijk).

Boeken, cursusmateriaal

Tenzij anders aangegeven zijn de kosten van boeken en materiaal niet inbegrepen in de cursusprijs.

Waar en wanneer

De cursusbijeenkomsten vinden wekelijks plaats met uitzondering van de schoolvakanties. Wordt hiervan afgeweken, dan staat dit bij de cursus aangegeven. Volksuniversiteit Naarden-Bussum behoudt zich het recht voor om een locatie te wijzigen en bij calamiteiten (bijvoorbeeld ziekte van de docent) een cursusdatum te verschuiven. De vervallen les wordt meestal aan het einde van de cursus ingehaald.

Restitutievoorwaarden

Kosteloze annulering van een activiteit (cursus, workshop, lezing, excursie) is uitsluitend mogelijk via het kantoor van de Volksuniversiteit tot 15 dagen vóór de start van de activiteit. Daarna is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. U kunt wel iemand anders in uw plaats laten gaan als u dit bij het kantoor meldt.

Docenten

De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een andere docent dan vermeld in te zetten.

Klachten

De Volksuniversiteit doet haar uiterste best de activiteiten goed te organiseren. Klachten over de organisatie of de gang van zaken in de cursus kunt u schriftelijk/per mail indienen. Ze worden behandeld volgens onze klachtenprocedure.

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de Volksuniversiteit kan in het kader van de georganiseerde of te organiseren activiteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook.